Centrinis bankas

Centrinis bankas - bankas, koordinuojantis šalies pinigų sistemos funkcionavimą ir bankų sistemos veiklą.

 

Lietuvoje, centrinio banko funkcijas atlieka Lietuvos bankas, kurio pagrindinis tikslas - palaikyti kainų stabilumą. Siekdamas šio tikslo Lietuvos bankas yra nepriklausomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitų valstybės įstaigų.

Lietuvos bankas, įgyvendindamas pagrindinį tikslą atlieka šias funkcijas:
- vykdo Lietuvos Respublikos pinigų emisiją;
- formuoja ir vykdo pinigų politiką;
- valdo, naudoja Lietuvos banko užsienio atsargas ir jomis disponuoja;
- atlieka valstybės iždo agento funkcijas;
- išduoda bei atšaukia licencijas Lietuvos Respublikos kredito įstaigoms ir leidimus užsienio valstybių kredito įstaigų skyrių bei atstovybių steigimui, prižiūri jų veiklą ir nustato jų finansinės apskaitos principus ir atskaitomybės tvarką;
- kuria ir valdo tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą ir nustato reikalavimus tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos dalyviams;
- renka pinigų ir bankų, mokėjimo balanso, Lietuvos finansinės ir su ja susijusios statistikos duomenis, diegia šios statistikos surinkimo, atskaitomybės, jos skelbimo standartus, sudaro Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą;
- nustato Lietuvos Respublikos kredito įstaigų skyrių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, finansinės apskaitos principus ir atskaitomybės tvarką;
- skatina patvarų ir veiksmingą mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimą.

 

 

Šaltinis:

1. Vilniaus pedagoginis universitetas, Ekonomikos terminai ir sąvokos (mokomasis žodynas), sudarytojai J. Bagdanavičius, P. Stankevičius, L. Lukoševičius, Vilnius 1999 m.

2. Lietuvos bankas