Akcija

Akcijavertybinis popierius, patvirtinantis jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant uždarąją akcinę bendrovę (UAB) ar akcinę bendrovę (AB), jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį UAB ar AB turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises.

 

Akcija - vertybinis popierius, patvirtinantis jos turėtojo (akcininko) teisę dalyvauti valdant įmonę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti akcinės įmonės pelno dalį dividendais ir teisę į dalį įmonės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises. Akcijos gali būti vardinės arba pareikštinės, paprastos arba privilegijuotos, materialios ir nematerialios.

 


Šaltinis:

1. Akcinių bendrovių įstatymas

2. Civilinis kodeksas